ABB:llä mahdollisuuksien matkassa

Business Controllerina ABB Marine & Portsissa työskentelevä Noora Tuomisto näkee ABB:llä monia mahdollisuuksia myös kauppatieteilijälle. ”Teknologia-ala on osoittautunut erittäin kiinnostavaksi”, harjoittelijaohjelmasta ABB-uransa aloittanut Noora sanoo.

​​​​​​​In English below
Business Controllerina Noora toimii ABB Marine & Portsin Service-yksikön johdon, myynnin ja projektoinnin sparrauspartnerina talousasioissa.

”Parasta tässä työssä on se, kyse ei ole puhtaasti taloudesta, vaan pitää ymmärtää liiketoimintaa, jotta voi tukea näitä tiimejä parhaalla mahdollisella tavalla”, Vaasan yliopistosta valmistunut Noora kertoo.

”Saan myös jatkuvasti oppia uutta huippuasiantuntijoilta ympärilläni. Lisäksi työ teknologiayrityksessä, joka rakentaa ratkaisujensa avulla kestävää tulevaisuutta, tarjoaa myös syvempää merkitystä työlle.”
img1

Noora Tuomisto työskentelee Business Controllerina. Tehtävässään hän toimii ABB Marine & Portsin Service-yksikön johdon, myynnin ja projektoinnin sparrauspartnerina talousasioissa.

1/6
img1

Noora pääsi ABB:lle kiinnostaviin tehtäviin harjoitteluohjelman kautta heti Vaasan yliopistosta valmistuttuaan. "On kiehtovaa haastaa itseään ja nähdä oma kehittymisensä", Noora sanoo.

2/6
img1

ABB:llä naisten osuus ylemmässä johdossa nousi viime vuonna 17,8 prosenttiin. Tavoitteena on nostaa se 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Noora on tarttunut uusiin haasteisiin sitä mukaa, kun niitä on tarjoutunut.

3/6
img1

"ABB:n Marine & Portsissa saan työskennellä erityisessä ja kiehtovassa liiketoiminnassa", Noora kiittelee kestävää merenkulkua edistävää työpaikkaansa.

4/6
img1

"Tehtäväni on pitkälle tiimityötä, joten hyvillä kollegoilla on suuri merkitys asioiden edistämisessä, ja he ovat myös tärkeä voimavara." Noora käy mielellään Vuosaaressa sijaitsevassa Marine Housessa. "Meillä on juuri uusitut kivat tilatkin."

5/6
img1

Noora toivottaa kollegoidensa Ranwen Yangin (vas.) ja Maija Keinon (kesk.) kanssa kaikille hyvää kansainvälistä naistenpäivää.

6/6
Kestävää merenkulkua edistämässä

Noora työskentelee ABB:n Marine & Ports -divisioonassa, joka kehittää sähköistys- ja automaatioratkaisuja meriteollisuuden tarpeisiin. Niistä Suomessa kehitetty sähköinen Azipod®-propulsiojärjestelmä edistää muun muassa risteilijöiden, jäänmurtajien, ro-ro-aluksien ja tankkereiden polttoainetaloudellisuutta, energiatehokkuutta ja ajettavuutta. Suomessa Marine & Portsin toimipisteet sijaitsevat Helsingin Vuosaaressa, Turussa ja Haminassa, mutta liiketoiminta on globaalia. Yksikön Service-liiketoiminta vastaa esimerkiksi ratkaisujen huollosta, ylläpidosta, laajennuksista ja projektoinnista aluksilla ympäri maailman. 

”Business Controllerina pääsen katsomaan tätä kiinnostavaa liiketoimintaa monelta kantilta. Työnkuvani on laaja, mutta päävastuunani ovat muun muassa budjetointi- ja ennusteprosessit, johdon raportointi ja -analyysit sekä projektikatselmukset", Noora kertoo.

Tehtävään kuuluu myös paikka paikallisen Servicen johtoryhmässä ja esihenkilönä toimiminen. ”Arvostan sitä, että Marinen Vuosaaren-toimipisteessä liiketoimintaan on suora yhteys tuotantoa myöten ja meillä on hyvä porukka. Tehtäväni on pitkälle tiimityötä, joten hyvillä kollegoilla on suuri merkitys asioiden edistämisessä, ja he ovat myös tärkeä voimavara.”

"ABB on ollut minulle erinomainen työnantaja, ja on ollut hienoa nähdä oma kehittymisensä. Itsestä löytyy kummasti kapasiteettia, kun vain rohkeasti tarttuu uusiin haasteisiin", Noora toteaa.

"Näin kansainvälisenä naistenpäivänä haluankin rohkaista kaikkia naisia teknologia-alalle!”

Oheisella videolla pääset tutustumaan Nooran uratarinaan ja työpaikkaan:  
English:

As a Business Controller, Noora acts as a financial sparring partner for ABB Marine & Ports Service's management, sales and project management.

“The best thing about this job is that it's not purely financial, but you need to understand the business to support these teams in the best possible way,” says Noora, a University of Vaasa graduate.

“I'm also constantly learning new things from the top experts around me. Additionally, working for a technology company that is building a sustainable future through its solutions also provides me with a deeper meaning to my work.”
img1

As a Business Controller, Noora acts as a financial sparring partner for ABB Marine & Ports Service's management, sales and project management.

1/6
img1

Noora was offered interesting positions at ABB through an internship programme immediately after graduating from the University of Vaasa. "It's fascinating to challenge yourself and see your own development," says Noora.

2/6
img1

At ABB, the number of women in senior management rose to 17.8% last year. The aim is to increase this to 25% by 2030. Noora has taken on new challenges as they have arisen.

3/6
img1

"At ABB Marine & Ports, I get to work in a special and fascinating business," says Noora, praising her job that promotes sustainable shipping.

4/6
img1

"My job is very much a team effort, so good colleagues play a big role in moving things forward, and they give me a lot of energy." Noora likes to visit Marine House in Vuosaari. "We've just renovated our nice facilities."

5/6
img1

Noora wishes everyone a happy International Women's Day with colleagues Ranwen Yang (left) and Maija Keino.

6/6
Promoting sustainable shipping

Noora works in ABB's Marine & Ports division, which develops electrification and automation solutions for the marine industry. Among such solutions is the Azipod® electronic propulsion system, which was developed in Finland and contributes to the fuel economy, energy efficiency and drivability of cruise ships, icebreakers, ro-ro ships and tankers. Marine & Ports sites cover Turku, Hamina and Vuosaari in Helsinki, but the business is global. The Service business is responsible for servicing, maintaining, expanding and projecting solutions on vessels around the world. 

“As a Business Controller, I get to see this interesting business from many angles. The scope of my role is broad, but the main responsibilities include budgeting and forecasting processes, management reporting and analysis, as well as project reviews,” says Noora.

Noora has a team and her role also includes a seat on the management team of the local Service business. “I appreciate the fact that Marine's Vuosaari office has a direct connection to the business, also through production, and we have a good team. My job is very much a team effort, so good colleagues play a major role in moving things forward, and they energize me a lot, too.”

“ABB has been an excellent employer for me and it has been great to see my own development. You can find a lot of capacity in yourself if you are brave enough to take on new challenges,” says Noora.

“As today is International Women's Day, I want to encourage all women to join the technology sector!"

Watch the video below to learn more about Noora's career story and workplace:   
Media player