our-stories-christian

Eugenia's story

Kestävä kehitys on Eugenialle tärkeää, ja hän on iloinen voidessaan edistää sitä työssään ABB:llä! 

ELINNE SANCHEZ


Eugenia Serrano

Continuous Improvement Specialist, Smart Power
Vaasa, Finland

”Maailmanlaajuisena toimijana on tärkeää luoda tuotteemme, ratkaisumme ja palvelumme kestävällä tavalla, jotta voimme edistää vähähiilistä yhteiskuntaa, säästää luonnonvaroja ja edistää sosiaalista kehitystä.” 

Eugenia Serrano on aina halunnut työskennellä STEM-alalla, jotta hän voisi edistää uusien ja parempien teknologioiden luomista, jotka vastaavat yhteiskunnan ja ihmisten tarpeisiin. Hän päätti seurata näitä pyrkimyksiä ja opiskeli ensiksi Business Engineering -kandidaatintutkinnon El Salvadorissa, jonka jälkeen hän valmistui Vaasan yliopistosta Industrial Systems Analytics -maisteriohjelmasta. 

Jo ennen valmistumista Eugenialle oli selvää, että hän haluaa työskennellä energiateollisuudessa, missä hän voisi keskittyä myös hyvinvoinnin kehittämiseen tuotannossa. Nyt hän työskentelee jatkuvan parantamisen asiantuntijana Continous Improvement Specialist -roolissa Smart Power -liiketoimintayksikön kytkintehtaalla. "ABB on osoittautunut erinomaiseksi paikaksi kasvulle ja oppimiselle. Kansainvälisenä ja monipuolisena yrityksenä ABB tarjoaa paljon mahdollisuuksia oppia ja kartuttaa kokemusta sekä ennen kaikkea uskomattoman lämminhenkisiä kollegoita", hän kertoo. 

Lisäksi Eugenia korostaa, että hän voi aina ehdottaa uusia ideoita ja edistää tuotannon tehokkuutta. "Meillä on positiivinen työympäristö, joka kannustaa ja palkitsee uteliaisuudesta, mikä tekee päivittäisestä työstä todella mielekästä", hän jatkaa.

Kun Eugenialta kysytään ABB:n arvoista, Välittämisestä, Rohkeudesta, Uteliaisuudesta ja Yhteistyöstä, hän päätyy lopulta valitsemaan Uteliaisuuden: "Vaikea valita vain yhtä, sillä kaikki ne vastaavat elämänkatsomustani - myönteisen muutoksen aikaansaaminen yhteiskunnassa vaatii kaikkia arvojamme. Mutta jos minun on pakko valita, Uteliaisuus vastaa minua eniten. Todellisuutemme muuttuu jatkuvasti, ja meidän on toimittava muutoksen mukaisesti. Uteliaisuuden avulla voimme miettiä toimintatapojamme uudelleen ja luoda sekä menetelmiä että tuotteita, jotka puhuttelevat nykyihmistä", Eugenia selittää.

Kestävä kehitys on Eugenialle tärkeää kaikilla elämänalueilla, ja samoin se on tärkeää myös ABB:lle. Hän iloitsee voidessaan edistää työssään kestävämpää  tulevaisuutta. "Resursseilla ja ympäristöillä on elinkaari, joka mahdollistaa ihmisen ja luonnon tasapainoisen rinnakkaiselon. Maailmanlaajuisena toimijana on tärkeää luoda tuotteemme, ratkaisumme ja palvelumme kestävällä tavalla, jotta voimme edistää vähähiilistä yhteiskuntaa, säästää luonnonvaroja ja edistää sosiaalista kehitystä.” 

"Olemme kaikki osa suurempaa palapeliä, ja se rakentuu yhtenäiseksi vain, jos pystymme kommunikoimaan tehokkaasti ja tekemään yhteistyötä. Ehkä voisin jakaa elämänmottoni: Joustavuus on avainasemassa. Meidän on vaihdettava kiinteät mallit ja tiukat järjestelmät ennakoivampiin toimintatapoihin. Ihmisen kokemusmaailma on monimutkainen, ja se muuttuu jatkuvasti heijastaen ympäristöään, joka myöskin muuntuu; siksi meidän on kyettävä reagoimaan nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti asiakkaiden tarpeisiin."

​​​​​​​

English

ELINNE SANCHEZ


Eugenia Serrano

Continuous Improvement Specialist, Smart Power
Vaasa, Finland

“As a global contributor, it is important to create our products, solutions and services in a sustainable way to contribute to enabling a low-carbon society, preserving resources, and promoting social progress.”

Sustainability is important for Eugenia, and she is happy to contribute on it with her job at ABB! 
Eugenia Serrano had always had the desire to work in STEM field where she could contribute to creating new and better technologies that are in line with needs of society and humans. Consequently, she had had opportunity to follow these aspirations as she first studied Business Engineering Bachelors in El Salvador and later graduated as a Master from University of Vaasa in Industrial System Analytics.

Already before graduation, it was clear to Eugenia that she wants to work within energy industry, where she could also focus on developing well-being in production. Now, she is working as a Continuous Improvement Specialist at Smart Power, Switches factory. “ABB has proven to be an excellent place for growth and learning. Both international and multifaceted, the company offers so many streams of knowledge, experience and, above all, amazing warmth within the colleagues,” she shares. 

In addition, Eugenia also emphasizes that she can always propose new ideas and contribute to the production efficiency. “There is such a positive environment that encourages and rewards curiosity, making the day-to-day job really satisfying,” she continues.

When Eugenia is asked about ABB’s values, Care, Courage, Curiosity, Collaboration, she eventually ends up choosing Curiosity: “Hard to pick just one since all of them resonate with my view of life since leading positive change in society requires them all. But if I must pick, Curiosity does resonate the most with me. Our reality changes continuously and we must adapt accordingly. Curiosity allows us to rethink our ways of action and create both methods and products that speak to the modern human,” Eugenia explains.

Sustainability is important for Eugenia in all walks of life and so it is for ABB. She is happy to be able to contribute to sustainability in her work. “Resources and environments have a life cycle that allows both human and nature to coexist in equilibrium. As a global contributor, it is important to create our products, solutions and services in a sustainable way to contribute to enabling a low-carbon society, preserving resources, and promoting social progress.”
​​​​​​​
“We all are part of a bigger puzzle, and it will only be cohesive if we are able to communicate efficiently and collaborate with each other. Maybe I could share my life motto: Flexibility is key. We must shift our fixed patterns and strict regimes to more proactive ways. The human experience is complex and will always change and react to its environment that also loves to mutate;  therefore we need to be able to respond fast and purposely.”


​​​​​​​Inspiroiduitko kollegoidemme tarinoista?
Make it your story. Join the team